Hydroizolácia základov rodinného domu

Hydroizolácia základov domu má zabezpečovať komfortné a zdravé bývanie. Jej úlohou je zamedziť prenikaniu vody do objektu. Pri izolácii základov treba rozlišovať izoláciu proti vode a zemnej vlhkosti. Aké majú typy hydroizolácie úlohy, sa dozviete v nasledovnom článku.

Typy hydroizolácie

Hydroizolácia sa delí na hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti postačuje tam, kde je priepustná zemina a nie je prítomná stekajúca ani tlaková voda. Jej úlohou je ochrániť múry voči prenikaniu vody a vodnej pary.

Hydroizolácia proti stekajúcej vode chráni dom pred dažďovou vodou, ktorá steká po konštrukcii do podložia. Izolácia proti tlakovej vode sa vyžaduje v prípade, že je dom zakladaný v nepriepustnej zemine alebo vo svahu a voda tvorí spojitú hladinu. Súčasťou projektu musí byť aj geologický prieskum, na základe ktorého sa navrhuje zakladanie stavby a potrebná hydroizolácia. Dôležité je tiež to, či je dom podpivničený alebo nie.  

Prečo je hydroizolácia základov dôležitá?

Izolácia celej stavby je mimoriadne dôležitá, čo sa obzvlášť týka jej základov. K nim sa totiž už po vybudovaní objektu nedostanete a nebude ju možné opraviť ani vymeniť. Riešením by bola len finančne aj technologicky náročná sanácia. Ak sú základy zle izolované, ich následkom sú najčastejšie plesne, vlhké múry, či voda v pivnici. Určite sa preto neoplatí šetriť na materiáloch ani kvalitnej práci. Odstraňovanie následkov by vás vyšlo podstatne drahšie, nehovoriac o tom, že plesne a vlhkosť negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie.

Materiál hydroizolácie

Najčastejšie sa ako hydroizolácia používajú asfaltové pásy. Sú overené dlhoročným používaním a sú tiež cenovo dostupné. Vhodné sú tiež na ochranu voči vzlínajúcej vode. Ak je to potrebné, možno ich použiť v dvoch vrstvách. Asfaltové pásy sa natavujú celoplošne na podklad. Realizácia by sa mala zveriť do rúk odborníkov, pretože ukladanie pásov a zabezpečenie tesnosti je technologicky náročnejšie a vyžaduje si určité skúsenosti.

Proti gravitačnej a tlakovej vode sa často používajú fólie z PVC alebo polyetylénu. Vhodné sú aj ako ochrana voči radónu. Plastové fólie sú vysoko odolné, a preto sú použiteľné aj pod hladinou podzemnej vody. Pokladať sa dajú na neupravený betón v rôznych klimatických podmienkach. Proti zemnej vlhkosti a radónu sa používajú tiež izolačné stierkové materiály s jednoduchou aplikáciou aj na nevyzretý betón.

admin