Ako prebiehajú zemné práce?

Zemnými prácami začína každá výstavba. Ide o prvý a veľmi dôležitý krok, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a realizáciu. Prečo treba dbať na návrh stavebnej jamy a ako prebieha realizácia zemných prác?

Stavebná jama

Ako bude riešená stavebná jama, teda tvar, typ, konštrukčné riešenie a pod.,  je predmetom návrhu stavebnej jamy. Stavebná jama môže byť svahovaná, pažená alebo tesnená, prípadne sa jednotlivé typy kombinujú. Ktorý typ bude použitý, závisí napríklad od geologických pomerov a hĺbky jamy. Svahové jamy sa používajú v suchej zemine, bez použitia odvodňovacieho systému. Steny stavebnej jamy sú teda v určitom sklone, tvoria svah, a teda potrebujú aj viac miesta. Pažené a tesnené jamy sa používajú tam, kde na svahové nie je priestor. Pažením sa zabráni zosuvu stien a poklesu okolitého územia. Tento spôsob sa používa aj pri odvodňovaných jamách.  

Realizácia zemných prác

Ešte pred začiatkom prác je potrebné vytýčenie osadenia domu geodetom. Hlavné zemné práce začínajú odkopom a pokračujú výkopmi, ktoré idú do hĺbky. Zemné a výkopové práce sa robia mechanicky alebo ručne. Hrubé zemné práce sa vzhľadom na náročnosť a objem zeminy robia strojovo, teda rýpadlom alebo dozérom. Menšie výkopy, ako sú základové ryhy či ryhy pre rozvody, sa už zvyknú robiť minibagrom, prípadne ručne.

Základová ryha, alebo tiež škára, je názov pre miesto, v ktorom sa stretávajú základy s pôdou. Po vyhĺbení škáry by mal podložie ešte posúdiť statik. Je to preto, že reálny stav po dokončení výkopov a predpoklad vychádzajúci z geologického posudku a ďalších materiálov sa nemusia vždy celkom zhodovať.

Odvodnenie stavebnej jamy

Kým sa začne s budovaním základov a pokladaním izolácie, musí byť stavebná jama suchá. Tento plán ale môže prekaziť podzemná voda či zrážky. Odvodňovacím systémom sa voda dostane z jamy von, aby nerobila pri ďalších krokoch problémy. Pokiaľ je hladina podzemnej vody pod alebo v úrovni stavebnej jamy, využíva sa povrchové odvodnenie. Ak je vyššie ako dno jamy, používa sa hĺbkové odvodnenie.

Pri povrchovom odvodnení sa voda odvádza drenážnymi rúrami do studne, ktorá je v najhlbšom mieste jamy a následne sa odčerpáva. Pre hĺbkové odvodnenie sa používajú vŕtané studne alebo ihly. Zavedú sa do podložia a voda je odčerpávaná mimo jamy, buď do kanalizácie alebo toku (rieka, potok). Vplyv podzemnej vody na stavbu sa posudzuje už pri projektovaní po vykonaní inžinierskogeologického prieskumu.     

admin